การเช่ารถตู้ และระยะเวลาในการเช่า

Share Button

ธุรกิจรถตู้เช่านั้น จะให้บริการทั้งการเช่าในระยะสั้น และการเช่าในระยะยาว แต่ไม่ว่าจะเป็นการเช่าในระยะสั้น หรือระยะยาว ก็จะต้องมีการทำสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการ ซึ่งในสัญญาเช่านี้เอง ที่จะสามารถนำมายืนยันได้ว่าได้ทำการเช่ารถตู้แบบระยะสั้น หรือระยะยาว และมีรายละเอียดในสัญญาเช่าต่างๆ อย่างไรบ้าง

การเช่ารถตู้แบบระยะสั้น
การเช่ารถตู้แบบระยะสั้น คือ การเช่ารถยนต์ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 12 เดือน ลูกค้าบุคคล โดยทั่วไปจะเป็นการเช่าแบบระยะสั้น คือไม่เกิน 1 ปี จุดประสงค์ในการเช่ารถยนต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นรถยนต์ทดแทนระหว่างนำรถยนต์เข้าซ่อม

การเช่ารถตู้แบบระยะยาว
การ เช่ารถตู้ แบบระยะยาว คือ การเช่ารถยนต์ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นองค์กร หรือ นิติบุคคล การเช่ารถตู้ก็จะเป็นการเช่ารถยนต์แบบระยะยาว คือตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จุดประสงค์การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ดำเนินงานในกิจการขององค์กรนั้นๆ

ข้อควรคำนึงถึงในระยะเวลาการเช่ารถตู้
การเช่ารถตู้นั้น มีทั้งการเช่าในระยะสั้น และระยะยาวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ความเหมาะสมในการเช่ารถตู้ว่าจะเช่าแบบระยะสั้น หรือระยะยาวดี สำหรับผู้เช่ารายบุคคลที่เช่าเพื่อการเดินทางเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว คงไม่มีความสับสนว่าจะต้องเช่าแบบใด เพราะต้องเลือกเช่าแบบระยะสั้นอยู่แล้ว แต่สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องใช้รถตู้ในการเดินทางหรือทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะเลือกเช่ารถตู้แบบใดดี จึงจะมีความเหมาะสม ก็คงให้คำแนะนำได้ว่า การจะเลือกเช่ารถตู้ระยะสั้น หรือระยะยาว ก็ต้องดูที่ความเหมาะสมเป็นหลัก หากว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องทั้งปี ตลอดจนทุกปี การเช่าระยะยาวก็มีความเหมาะสมกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกันแล้ว แต่หากไม่ค่อยได้ใช้งาน หรือใช้งานบ้าง ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอนว่าจะมีงานเมื่อไร อย่างไรบ้าง ก็อาจเลือกเช่าเป็นระยะสั้นก่อน เป็นต้น

ไม่ว่าจะเลือกการเช่ารถตู้เป็นแบบระยะยาว หรือระยะสั้นก็ตาม สิ่งที่มีความสำคัญก็คือการอ่านสัญญา และเงื่อนไขในการเช่ารถตู้ต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้